.

.


ایمیل مدیر :RSS
آز تجزیه2
موضوع : گزارشکار شیمی تجزیه2
نویسنده معین تاریخ ارسال دوشنبه ۲ خرداد۱۳۹۰ در ساعت 23:16

هدف:

اندازه گيري غلظت مس توسط باز قوي (NaOH)

 مقدمه و تئوري:

 انواع روش های اندازه گيری پتانسيومتری:
1- روش مستقيم : الف)- منحنی کاليبراسيون ب)- افزايش محلول استاندارد
2- روش غير مستقيم: الف(تيتراسيون های پتانسيومتری ب)- تيتراسيون های ديفرانسيلی
تيتراسيون های PH- سنجی
 در اين نوع تيتراسيون حجم معينی از محلول مجهول(اسيد يا باز) در بشر می ريزيم.
 

 

در داخل محلول الکترود ترکيبی PH را قرار می دهيم.
 از بورت بهn محلول بشر قطره قطره محلول استاندارد(باز يا اسيد) اضافه می کنيم به ازاء هر افزايش محلول استاندارد، PH را می خوانيم.
 از روی نمودار PH بر حسب حجم محلول استاندارد، نقطه هم ارزی تعيين می کنيم..الکترود شيشه ای ترکيبی شامل:
الکترودهای شيشه ای، الکترودهای مرجع داخلی و خارجی است.
Ag │AgCl (s) │Cl-(aq) ││H+(aq) H+(aq) , Cl-(aq) │ Ag (aq) │AgCl (s) │Ag
الکترود مرجع داخلی الکترود مرجع خارجی
E = L – 0591/0 PH

 

پتانسيل سنجي potentiometric
اندازه گيري اختلاف پتانسيل ما بين دو الکترود شناساگر و الکترود مرجع .
الکترود شناساگريا انديکاتور: پتانسيل آن وابسته به غلظت گونه در تماس با آن است. الکترود مرجع، الکترودي که پتانسيل دقيقاً معيني دارد.

 

اهمیت استفاده از شناساگر مناسب در تیتراسیون

با استفاده از انواع شناساگر ، می‌توان PH یک محلول را تعیین کرد. برای این کار لازم است محدوده PH تغییر رنگ شناساگر را بدانیم. در تیتراسیونهای اسید و باز هم لازم است که PKa شناساگر مورد استفاده به PH محلول مورد نظر نزدیک باشد، در غیر اینصورت آزمایش همراه با خطا خواهد بود. اگر شناساگر قبل از نقطه هم‌ارزی تغییر رنگ دهد، حجم نقطه پایان کمتر از نقطه هم‌ارزی )خنثی شدن اسید یا باز( است و اگر شناساگر بعد از نقطه هم ارزی تغییر رنگ دهد، حجم نقطه پایان بیشتر از نقطه هم ارزی است.

 

 

معمولا حجم مشخص (V) از محلول اسید با نرمالیته مجهول (N) انتخاب کرده ، به‌کمک یک بورت مدرج به‌تدریج محلو ل یک باز به نرمالیته مشخص (N) به آن اضافه می‌کنند. عمل خنثی شدن وقتی کامل است که مقدار اکی‌والان گرم های باز مصرفی برابر مقدار اکی‌والان گرم های اسید موجود در محلول شود.

برای این که عمل تیتراسیون بدقت انجام شود، باید عمل افزایش محلول باز درست موقعی متوقف گردد که تساوی فوق برقرار شود. روش معمول و همگانی برای تعیین پایان تیتراسیون استفاده از شناساگرهاست. دستگاه PH متر نیز برای محاسبات دقیق در تعیین نقطه اکی والان کاربرد دارد.

 

 

انواع الکترودهاي شناساگر : الکترودهاي فلزي ، الکترودهاي غشایی


انواع الکترودهای فلزی:
الکترودهاي مرتبه يک (کاتيون ها(Ag │Ag+ ( X M)
الکترودهاي مرتبه دو (آنيون ها( Ag │KCl, AgCl
الکترودهاي مرتبه سه (اکسايشي – کاهشي( Pt │Fe3+ (X M)


انواع الکترودهاي غشائي :
1- الکترود شيشه PH ،
2-يون گزين (ساير کاتيونها)
3- مايع غشائي
4- جامد و رسوبی
5-حساس به گاز


وسايل و مواد مورد آزمايش:

دستگاه PHمتري- هيتر- بورت- بشر- پيپت و پوآر- قيف- سولفات مس-  NaOH- آب مقطر- مگنت-

 

 

شرح انجام آزمايش:

ابتدا يك بشر را بر مي داريم و داخل آن 25 ميلي ليتر سولفات مس مي ريزيم. بعد داخل بورت NaOH  0.05 نرمال مي ريزيم. دستگاه PH متري را داخل بشر قرار مي دهيم و تا جايي كه سر PH متري داخل محلول قرار گيرد آب مقطر اضافه مي كنيم(40 ميلي ليتر) . داخل بشر يك مگنت مي اندازيم. بعد در ادامه به ازاي هر 2 ميلي ليتر NaOH  كه از بورت مي ريزيم عدد مورد نظر را يادداشت مي كنيم.و اين اعداد كاهش پيدا مي كنند و در يك نقطه جهشي ايجاد مي شود كه در ادامه با توجه به اعداد بدست آمده نمودار را رسم مي كنيم. و نمودار داراي يك پله مي باشد.

 
محاسبات:

1-غلظت محلول مجهول سولفات مس را با توجه به نقطه اكي والان به دست آوريد؟

 ۲- علت افزودن الكل اتيليك به محلول مجهول چيست؟

جواب: افزايش الکل اتيليک به محلول موجب مي شود که جهش ، در نقطه خنثي شديدتر باشد بدين دليل که انحلال نمک کم محلول را تقليل می دهد و از تشکيل ذرات کلوئيدي جلوگيري مي كند.

 

 نتيجه گيري:

هر چه اسید وباز قوی تر باشند جهش در نقطه اکی والان زیادتر می شود و هر چه رو به ضعیف تر  می رود جهش آن کمتر می شود بطوری که شاید تشخیص آن به سختی انجام شود.

 منابع:

1-دستور كار آزمايشگاه تجزيه 2

2-Google- هدايت سنجي

3-كتاب تجزيه ي 1و2 –نويسنده:دكتر مقيمي- انتشارات:پوران پژوهش

4-كتاب روش هاي عملي آزمايشگا هي آلي وگل

.:: ::.
عناوین آخرین مطالب بلاگ من.:: Design By : wWw.Theme-Designer.Com ::.